شماره حساب

بانک سامان

نام صاحب حساب: مهشید شاهسواری

شماره حساب: 84980026027631

شماره شبا: IR210560084980002602763001

شماره کارت: 6219861050042745

بانک صادرات

نام صاحب حساب: ماهان یوسفی نژادان

شماره حساب: 118048372009

شماره شبا:IR210190000000118048372009

شماره کارت: 6037697670506713

بانک سینا

نام صاحب حساب: ماهان یوسفی نژادان

شماره حساب: 1-3723718-813-154

شماره شبا:IR880590015481303723718001

شماره کارت: 6393461045204241